Armenia’s Presidential Residence to be named “Republic House”

A draft decision on naming the official residence of the President of Armenia as “Republic House” has been added to the agenda of the April 23 meeting of the Yerevan Council of Elders.

The draft decision states:

“Being guided by the provisions of Article 12 (1) (23) of the Law on Local Self-Government in the City of Yerevan, pursuant to Point 4 of the Rules of Procedure approved by the Government of the Republic of Armenia Dec.2387-N of 29 December 2005,

Yerevan City Council decides:

1. The residence of the President of the Republic of Armenia located at 26/1 Marshal Baghramyan Avenue in Yerevan is called “Republic House”.

2. This Decision shall enter into force on the day following its official promulgation.”

«Ղեկավարվելով «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 23-րդ կետի դրույթներով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի հ.2387-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ կետով՝

Երեւան քաղաքի ավագանին որոշում է.

1. Երեւան քաղաքի Մարշալ Բաղրամյան պողոտայի հ.26/1 հասցեում գտնվող Հանրապետության նախագահի նստավայրը անվանակոչել «Հանրապետության տուն» անվանումով:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից»

The building was designed by Mark Grigoryan as the premises for the Council of Ministers of the Armenian Soviet Socialist Republic and completed in 1951.

3 1 vote
Article Rating